Рубрика: Важная информация

Важная информация
Римгорка элде джангы межгит ишленникди.

Гитче къарачайда 44 мингнге джууукъ адам джашайды. Аланы джюзден 99 муслиманнга тергеледи. Республикада динни къатыракъ тутхан районнга да саналабыз, ол затха адамларыбыз иги болгъанлары себебли башха районладан да адамла джашаргъа кечюб келедиле. Районда джыйырма межгит барды, аланы юсюне джангы ишленирик 2 межгит къошуллукъду. Кетген кюнлени биринде Римгорка элни ортасында, эски межгитни туурасында джангы межгит ишлеб башларгъа биринчи къазыкъ урулду. Ол магъаналы джумушну белгилерге районну белгили адамлары эмда элчиле джыйылгъан эдиле.

Римгоркада межгит барды,кесида элни ортасында болгъанлыкъгъа не келсин ичине 50, бек тыкъ болса 60 адамдан кеб сыйынмайды. Байрам кюнледе эмда джума намаз къылыргъа джамагъат уллуракъ межгитлеге джюрюйдю. Джаназы намазгъа да сыйынмай къалгъан болады .Элчиле айтханнга кере ала кеб джылны сакълагъандыла бу кюнню. Бу сыйлы джумушну башлагъан эмда межгит ишлеуню бойнуна алгъан- районда белгили адам, Элия атлы заводну тамадасы кеси да Римгоркачы джаш Тамбийланы Хасанны уланы Абубакирди.

Джангы межгитни проекти бек ариуду,бир джылдан къонакъланы 3 этажлы межгит тюберикди, мингден артыкъ адам сыйынныкъды ары, бир минарасы 27 метр узунлугъу боллукъду. Алына уллу джатма саллынныкъды , мешналаны салыргъа да джер къураллыкъды. Межгит саллынныкъ джер 5 адамгъа юлешиниб тура эди, ол адамла бары разы болуб мекям тюбюне бергендиле..

Межгитле джюрекле тазаланнган джерледиле. Хар элде да межгит болургъа керекди, нек дегеннге адам улу Аллаhгъа табыныргъа деб джаратылгъанды. Биз барыбызда емюрлюк тюйюлбюз , бу дуниягъа келгенибиз бла кетгенибизни арасы бир такъыйкъады, алай ёмюрлюк затланы сезсек, Аллаhгъа табынсакъ, ол керти дуниябызгъа игиди.Бизни билимли , къолайлы адамларыбыз халкъыбызны тамблагъы кюнюню юсюнден сагъыш этгенлери бек къууандырады. Бу межгит ишлениб бошалыр заманнга да ауруусуз, елюмсюз джетейик.

12.07.2018 439